Hem Om oss Utrustning Kunder Partners Kontakt

Våra tjänster

 • Kommunalteknisk mätning genom ramavtal

 • Täktplaner - upprättar kompletta ansökningshandlingar

 • Upplagsinventering

 • Upprättar grundkartor

 • Upprättar nybyggnadskartor, situationsplaner och gör husutsättningar

 • Bygg- och anläggningsteknisk mätning

 • Upprättar detaljplaner i samarbete med Åsinstitutet

 • Upprättande av underlag inför projektering av nya större luftburna och jordlagda elledningar

 • Kartering av kraftverk och kraftverksdammar

 • Sjökartering

 • Dokumenterar befintligt ledningssystem som läggs in i GIS-programmet VA-banken

 • Dokumentation av va-, el-, tele- och datanätet under jord

 • Vindkraft - vi är inblandade i byggfasen och i viss projektering

Vårt arbetsområde sträcker sig i dagsläget från södra Dalarna till Umeå.